1- TARAFLAR:

a) İş bu sözleşmenin bir tarafında AXAWORK YÖNETİM DANIŞMANLIĞI (Bu sözleşmede bundan sonra “Danışman” olarak anılacaktır),
b) İş bu sözleşmenin diğer tarafında … T.C.Kimlik numaralı (Bu sözleşmede bundan sonra “aday” olarak anılacaktır.)
Bulunmakta olup aşağıda tespit ettikleri sözleşme şartlarında anlaşmışlardır.

 

2- TANIMLAR:

İşçi/lik : Adayın Hırvatistan’da talepte bulunan firmalar ile anlaşarak bağlı olarak çalışmasıdır.
İşveren : Danışman’ın aday ile arasında aracılık ettiği iş sözleşmesinin kurulduğu tüzel ya da gerçek kişiyi ifade eder.
İcap : Kabul beyanını sağlamak amacıyla ve sözleşmenin yasal unsurlarını taşıyıcı nitelikteki irade beyanına denir.
İfa Yeri : Danışman bakımından, aday ile işveren arasındaki iletişimin kurulması anındaki yer olup iş bu sözleşmedeki danışmanın işyeri ve eklentilerini ifade eder.
İfa Zamanı : İş bu sözleşmeye konu danışman ve adayın edimlerini ifa zamanı kural olarak hemendir. Ancak iş bu sözleşmenin tarafları edimlerini hemen ya da daha sonraki bir tarih ya da belirli vadelerle yerine getirmek konusunda anlaşıp bu hususu devam eden maddelerde belirleme hakkına sahiptirler.

 

3- TARAFLARIN İRTİBAT BİLGİLERİ, FATURA BİLGİLERİ VE TEBLİGAT ADRESLERİ

3.1 DANIŞMAN

Adres : Etiler Mah. Evliya Çelebi Cad. No:23 Remel Plaza K:1 No:106 07230 Muratpaşa, Antalya/Türkiye
Tel. No : 0242 745 0930
E-Posta : info@axawork.com
Vergi Dairesi : Antalya Kurumlar
V.D. Sicil No : 099 128 6467

3.2 ADAY

Adres :
Tel. No :
E-Posta :

 

4- SÖZLEŞMENİN KONUSU

İşbu sözleşme, Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde ve Türk Kanunları ve diğer yasal mevzuat çerçevesinde faaliyet gösteren, hizmet sunan Danışman’ın talepte bulunan Aday’a aşağıda şartlarda belirtilen danışmanlık hizmeti vermesi, buna ilişkin hizmeti sunması ile bu hukuksal ilişki boyunca taraflar arasındaki ticari ilişkilerin kapsamı ve şartlarını düzenlemektedir.

4.1 İşbu sözleşme, Danışman’ın aracılığı ile Aday’ın Hırvatistan’da 2023 yaz sezonunda 4-6 ay süreli sezonluk iş için 4-5 Yıldızlı Otel, Tatil Kampı veya Restoranlarda iş bulmasını ve çalışma izni ile vize işlemlerinde Aday’a Danışman tarafından danışmanlık verilmesini kapsamaktadır.

 

5- SÖZLEŞMENİN YÜRÜRLÜK TARİHİ VE SÜRESİ

İş bu sözleşme imza tarihinde yürürlüğe girecektir. Danışman sözleşmenin gereği yüklendiği edimleri ifa edecek olup, aday yine edimlerini ve borçlarını yerine getirme borcu altında olduğunu kabul ve taahhüt eder.

 

6- DANIŞMANLIK GÖREVİ ve İFASI

6.1 Danışman, Hırvatistan’da talepte bulunan işverenlerin istekleri doğrultusunda adayın başvurusunu değerlendirmekte serbesttir.
6.2 Danışman, adayın bilgilileri, diploma ve sertifikalarının doğruluğunu teyit ve kontrol etmek hakkına sahip olduğu gibi adayın bu bilgileri tam ve eksiksiz vermesi ve dürüst davranması esastır. Aksi halde danışman sorumluluk kabul etmez.
6.3 Adayın işveren ile sözleşmesi imzalamasından sonra Aday’ın çalışma izin işlemleri Danışman tarafından yapılacaktır. Çalışma izini çıkan adayın vize dosyasının hazırlanması randevusunun alınması yine Danışman tarafından yapılacaktır.
6.4 Danışman, adayın işvereni ile arasındaki akdin tarafı olmadığından Aday’ın Hırvatistan’da işe başlamasıyla görevi sona erer.
6.5 İş bu sözleşme danışman ile iş veren arasında yapılmış sözleşmenin bir parçası olup iki sözleşme birbirini bütünleyici niteliktedir. Ancak sözleşmeler bağımsız ifa edilecektir.
6.6 İşveren, aday ile iş sözleşmesi yapmak konusunda anlaştıktan sonra işçi adayı olan adayın gideceği yabancı ülke tarafından kabul edilmemesi halinde danışmanın bir sorumluluğu veya görevi yoktur.

 

7- MALİ KONULAR ve ÖDEME

7.1 Aday, çalışma izin işlem bedeli olan 250 € (AVRO) nun TL karşılığını işveren ile sözleşme ile imzaladığı zaman Danışman’ın resmi hesabına para ödendiği günkü T.C. Merkez Bankası alış kuru üzerinden yatıracaktır.
7.2 Aday, vize masraflarını kendisi karşılayacaktır. Adayın talep etmesi halinde Danışman vize işlemleri için Aday’a danışmanlık hizmeti verebilir. Vize danışmanlık ücreti 500 TL olup aday tarafından ayrıca Danışman’a ayrıca ödenecektir.
7.3 Uçak bileti Aday tarafından alınacaktır.

 

8- ADAYIN SUNACAĞI BELGELER ve DİĞER ŞARTLAR
8.1 İş bu sözleşme gereğince; Aday tarafından sunulacak belgeler aşağıdaki gibi olup bunların doğruluğu aday tarafından teyit edilmiştir. Belgeler:
• En az 3 yıl geçerli pasaport
• Detaylı hazırlanmış güncel CV (Tercihen İngilizce)
• Apostilli İngilizce Sabıka Kaydı (E-devletten İngilizce sabıka kaydı alınacak ve daha sonra Adayın yaşadığı İl/İlçe Adliyesinde apostil yaptırılacak)
• Apostilli Mesleki Eğitim Belgesi (Diploma, Kalfalık/Ustalık belgesi veya Mesleki Eğitim Sertifikası)
• İş yeri unvan listeli uzun dönem SGK Hizmet Dökümü
• Nüfus Kayıt Örneği
• Yerleşim Yeri Belgesi

8.2 Hırvatistan, sabıka kaydı olan Türk vatandaşlarının çalışma izin başvurularını kabul etmemektedir. Bu nedenle Adayın sabıka kaydı olmaması gerekmektedir. Sabıka kaydı olan Adayın başvurusu kabul edilmeyecektir.

 

9- GİZLİLİK

Taraflar işbu anlaşma ve /veya yapacakları her türlü ticari işlemler ve / veya aralarındaki ticari ilişki nedeniyle yapılan görüşmeler ile yazışmalarda birbirleri hakkında öğrendikleri tüm bilgileri gizli tutacaklarını, diğer tarafın yazılı onayını almadan bu bilgileri doğrudan ya da dolaylı olarak üçüncü kişilere veya kamuoyuna açıklayıp ifşa etmeyeceklerini kabul ve taahhüt ederler. Sözleşmeyi ifşa eden taraf 5.000-TL cezai şart ödeyecektir.

 

10-CEZAİ ŞART ve MÜCBİR SEBEP HALLERİNDE DURUM

Aday bu sözleşmeden doğan yükümlülüklerini yerine getirmediği, sözleşmeden döndüğü takdirde, sözleşme hükümlerini ihlal ettiği takdirde danışmanın zarar ve ziyanını karşılamanın yanı sıra 5.000-TL (BEŞ BİN) cezai şartı ayrıca danışman ödeyecektir. Bu cezai adayın varsa ödediği sözleşme ücretinden hariçtir. Alıcı bu hususu şimdiden kabul ettiğini, dava konusu etmeyeceğini beyan ve taahhüt eder.
Sözleşmenin şartlarının mücbir sebepler nedeniyle gerçekleşememesi durumunda aday, danışmandan, varsa depozitonun iadesi dahil hiçbir hak talep edemez. Mücbir sebeplerin ülkemizden, yurt dışındaki kurum ya da ülkesinden ve/veya dünya genelindeki bir sebepten kaynaklanmasının bir farkı olmayacağı taraflarca şimdiden kabul edilir.

 

11-UYUŞMAZLIK HALİNDE YETKİ

İşbu sözleşmeden yada sözleşmenin maddelerinin yorumundan doğan anlaşmazlıkların çözümünde Antalya mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir.
İşbu 11 maddeden ibaret sözleşme tarafımca elektronik ortamda tanzim ve imza edilmiş olup iş bu sözleşmeyi kabul ve taahhüt ederim.